Βlog

Βlog

Η επιχείρηση MindPlan από το 2006 λειτουργεί ως τεχνικό γραφείο σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, και τεχνικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους τροφίμων, τουρισμού και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις ανά Ημερομηνία

02 Δεκεμβρίου 2019

Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων

Δημοσιεύτηκε από Επιδοτήσεις by Admin

Δράση: «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» για τις εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης (ΣΤ’ κύκλος)

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Επιχειρήσεις που υπάγονται στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Αναλυτικότερα Δικαιούχοι της δράσης είναι Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από του κωδικούς ΚΑΔ. 2008 που ακολουθούν: :

• 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

• 47.30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

• 47.30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

• 47.30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα

• 47.30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης

• 47.30.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας

• 47.30.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή)

• 47.30.85.15: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων

• 47.99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης με διανομή κατ΄ οίκον

• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι:

02//12/2019 – 17/01/2020

Επιδοτούμενες δαπάνες:

• Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα

1. Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό σύστημα Εισροών – Εκροών

• Υποσύστημα Αντλιών

1. Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

• Υποσύστημα Δεξαμενών

1. Controller (κονσόλα)

2. Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος

• Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων

1. Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

2. Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

3. Ογκομετρητές

Ύψος επιδότησης:Επιδότηση 100% .

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτή, το τρέχον και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Mnimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200,000 ευρώ

• Ο Δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας

• Για το υπό χρηματοδότηση πρατήριο ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να έχει κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης η Δήλωση Εγκατάστασης της παρ. 2.2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. Φ2-1617/2010, όπως ισχύει.

• Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.

• Το σύνολο των δαπανών που θα δηλωθούν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ.. Β2- 829Α2013 ΚΥΑ, ήτοι 07/03/2013.

• Δεν είναι επιλέξιμες Κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες