Βlog

Βlog

Η επιχείρηση MindPlan από το 2006 λειτουργεί ως τεχνικό γραφείο σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, και τεχνικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους τροφίμων, τουρισμού και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις ανά Ημερομηνία

12 Ιανουαρίου 2019

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε από Επιδοτήσεις by Admin

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

o Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

o Ενέργεια

o Εφοδιαστική Αλυσίδα

o Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

o Περιβάλλον

o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

o Υγεία

o Υλικά - Κατασκευές.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019

o Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

o Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες:

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

• Ψηφιακή Προβολή

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

• Μεταφορικά Μέσα

• Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

Ύψος επιδότησης:Επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.