Βlog

Βlog

Η επιχείρηση MindPlan από το 2006 λειτουργεί ως τεχνικό γραφείο σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, και τεχνικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους τροφίμων, τουρισμού και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις ανά Ημερομηνία

12 Ιουνίου 2018

Ψηφιακό Άλμα

Δημοσιεύτηκε από Επιδοτήσεις by Admin

Δικαιούχοι της Δράσης:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις που διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Περίοδος υποβολής: από 11/6/2018 έως 17/9/2018

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες:

• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά (2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών)

• Υπηρεσίες που αφορούν σε:

o φιλοξενία (hosting, collocation)

o σύνδεση στο Διαδίκτυο

o ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

o ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

o ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

o μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ύψος επιδότησης:55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες