Βlog

Βlog

Η επιχείρηση MindPlan από το 2006 λειτουργεί ως τεχνικό γραφείο σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, και τεχνικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους τροφίμων, τουρισμού και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις ανά Ημερομηνία

12 Ιανουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε από Επιδοτήσεις by Admin

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο

- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Περίοδος υποβολής: από 27/02/2019 έως 09/05/2019

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Επιδοτούμενες δαπάνες:

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:

o εξοικονόμηση ενέργειας

o αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας

o Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

• Μεταφορικά μέσα

o μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης

o έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

• Ψηφιακή Προβολή

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

• Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ύψος επιδότησης:10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

• Να να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

• Να να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων

• να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον:

-1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

-2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

-5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.